Panatang ESCO

Panatang ESCO (Filipino)

 

Iniibig ko ang ESCO

Ito ang aking sinisilbihan

Tahanan ng iba’t-ibang lahi

Kami’y nagsisikap at nagtutulungan

Upang maging maunlad, marangal

At kapakipakinabang

 

Diringgin ko ang payo ng aking

Tagapamahala

Susundin ko ang tuntunin ng ESCO

Na pagpapabuti, pananaw,

Komunikasyon, kakayahan,

Kompromiso at pag-unlad.

 

Tutuparin ko ang tungkulin ng isang

Manggagawa sa ESCO;

Naglilingkod, nagtatrabaho at gumagawa

Ng buong katapatan

 

Inaalay ko ang aking oras, serbisyo, at dedikasyon

Para sa ESCO.

 

 

 

Panatang ESCO (English)

 

I love ESCO

It is what I serve

A home of different races

Together we strive and work

 

To be progressive, honorable, and

Functional

 

I will listen to the guidance of the

Management

I shall follow the rules of ESCO which are

Innovation, attitude, communication,

Competence, commitment and growth.

 

I will fulfill the duties of an ESCO worker;

Serving, working and acting with Integrity

 

I offer my time, service and dedication

To ESCO.